Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Belletijn Holding B.V.

Artikel 1 Toepassing
1. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar) zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen ,leveringen, producten en diensten van Belletijn Holding B.V.. (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37088464).
2. De voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen de opdrachtgever en Belletijn Holding B.V., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
3. Als de door de opdrachtgever gebruikte uniforme inkoopvoorwaarden en onderhavige leveringsvoorwaarden samentreffen, zullen de laatste prevaleren.
4. In het geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid of anderszins ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 2 Definities
1. Belletijn Holding B.V. degene die de goederen / diensten levert en factureert.
2. Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven.

Artikel 3 Offerte.
1. Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende dertig (30) dagen. Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Belletijn Holding B.V. gedaan, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend. Onder offertes worden mede verstaan eventuele bijlagen.
2. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3. Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk informatie is overlegd, is Belletijn Holding B.V. niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde deel naar verhouding meer arbeid vereist dan wel het getoonde.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
Overeenkomsten komen tot stand wanneer Belletijn Holding B.V. binnen twee weken na ontvangst van de opdracht van de opdrachtgever, hetzij deze bevestigt, hetzij met de uitvoering ervan begint.

Artikel 5 Wijziging in de opdracht
1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door of namens de opdrachtgever, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen in de opdracht geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht verlangde wijzigingen moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan Belletijn Holding B.V. worden doorgegeven. Bij opgave op een andere wijze is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor de rekening van de opdrachtgever.
3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen levertijd worden overschreden.

Artikel 6 Eigendommen van de opdrachtgever
1. Omtrent bewaring en gebruik van zaken die hem of door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal Belletijn Holding B.V. dezelfde zorg aanwenden als zijnde eigen bezittingen.
2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde , draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij dit voor eigen rekening te verzekeren.

Artikel 7 Eigendommen van Belletijn Holding B.V..
1. Alle aan de klant geleverde producten blijven eigendom van Belletijn Holding B.V. totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de overeenkomst geleverde of te leveren producten of verrichte of te verrichten werkzaamheden volledig aan Belletijn Holding B.V. zijn betaald.
2. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt deze schade in rekening gebracht, onverminderd het recht verdere kosten en interesten te vorderen.

Artikel 8 Betaling
1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van korting zodanig dat Belletijn Holding B.V. binnen de overeengekomen betalingstermijn de beschikking heeft over het gefactureerde bedrag.
2. Tenzij anders is overeengekomen is de betalingstermijn 14 dagen, te beginnen bij de factuurdatum. Uitgezonderd zijn gepersonaliseerde producten, hiervoor geldt betaling bij opdracht.
3. Belletijn Holding B.V. is gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid te verlangen en afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven .
4. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de berekening van deze rente in aanmerking genomen als volle maanden.
5. Het eigendom van goederen en rechten blijft aan Belletijn Holding B.V. en gaat pas over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van alle geleverde goederen en diensten zal hebben voldaan.
6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, gemaakt zijn voor de rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 5 % van het verschuldigde bedrag.

Artikel 9 Prijswijzigingen
1. Wijzigingen in de kosten van diensten, materialen en / of halffabrikaten benodigd voor de opdracht die intreden na de aanvaarding van de opdracht kunnen aan opdrachtgever worden door berekend.
2. Wijziging in de aangeboden dan wel overeengekomen prijs, waartoe Belletijn Holding B.V. op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is, zoals inzake invoerrechten, BPM, omzetbelasting, loonsverhoging en dergelijke, zijn te allen tijde toegestaan.

Artikel 10 Levering
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering altijd plaats “af verkoper”. Levering vindt plaats op het moment waarop de zaken worden aangeboden op de afgesproken en / of gebruikelijke plaats en tijd.
2. Bij verzending van producten worden deze kosten doorbelast aan de opdrachtgever, tenzij vooraf anders is overeengekomen.
3. Opdrachtgever is verplicht de zaken bij de eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien opdrachtgever hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht.

Artikel 11 Deellevering
Iedere deellevering, waaronder ook wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 12 Leveringstermijn
Als levertijd geldt de termijn welke tussen de partijen is overeengekomen. Belletijn Holding B.V. heeft ten allen tijde recht op een naleveringstermijn van 30 dagen, ingaande op de eerste dag na afloop van de overeengekomen levertijd. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Belletijn Holding B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 13 Verzuim van de opdrachtgever
1. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van diensten of producten door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan diens zijde wordt vertraagd, kan Belletijn Holding B.V. het volledig overeengekomen bedrag in rekening brengen, onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interessen te vorderen.
2. In geval van verzuim van de opdrachtgever kan Belletijn Holding B.V. alle daaraan verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van Belletijn Holding B.V. op de opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.

Artikel 14 Overmacht
1. Indien een toeleverancier van Belletijn Holding B.V. door welke oorzaak ook, ondanks aanmaningen in gebreke blijft met leveren, dan wel niet tijdig of ondeugdelijk, geldt dit ten aanzien van de opdrachtgever voor Belletijn Holding B.V. als overmacht vanaf de datum dat de (na)levering zoals vermeld in artikel 13 is verstreken.
2. Elke van de wil van de partijen onafhankelijke of onvoorziene omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst door Belletijn Holding B.V. redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen werkstaking, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grond- en / of brandstoffen, brand, overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden, natuurlijke rampen, oorlog, mobilisering en contingenteringen.

Artikel 15 Beëindiging door Belletijn Holding B.V.
1. De opdrachtgever wordt zonder nadere aankondiging geacht verwijtbaar in verzuim te zijn als hij één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, bij surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever.
2. Belletijn Holding B.V. heeft in het een van de gevallen van lid 1 het recht na sommatie en / of gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
3. Bij surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever is Belletijn Holding B.V. bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden.

Artikel 16 Annulering door de opdrachtgever
Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan Belletijn Holding B.V. alle voor de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. Dit onverminderd het recht van Belletijn Holding B.V. op vergoeding wegens winstderving en de uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interessen.

Artikel 17 Klachten en reclames
1. Opdrachtgever dient de zaken direct na voltooiing van de opdracht te inspecteren. Reclames betreffende gebreken, welke bij de inspectie zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden moeten worden ontdekt, dienen binnen 7 dagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk  bij Belletijn Holding B.V. te worden ingediend.
2. De in de lid 1 vermelde reclames kunnen in ieder geval niet meer worden ingediend na 1 maand na voltooiing van de opdracht.
3. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt.
4. De aansprakelijkheid van Belletijn Holding B.V. uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.
5. Belletijn Holding B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie of materialen die door opdrachtgever zijn verstrekt.

Artikel 18 Aansprakelijkheid
Belletijn Holding B.V. is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke van dan wel gebreken aan het geleverde en / of de emballage, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Belletijn Holding B.V. of een ondergeschikte.

Artikel 19 Vertrouwelijke informatie
Belletijn Holding B.V. is verplicht alle vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 20 Toepasselijk recht
De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.

Artikel 21 Bevoegde rechter
Alle geschillen tussen Belletijn Holding B.V. en de wederpartij zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de competente rechter in het arrondissement van Belletijn B.V. behoudens indien Belletijn Holding B.V. als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.